Hälsofrämjande arbetsplats - Linköpings universitet

281

Lagar som styr hälsofrämjande arbete

Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården. Vad styr företagens hälsofrämjande åtgärder? Kandidatuppsats i företagsekonomi Redovisning och Finansiering • Vilka faktorer styr företagens satsningar på hälsofrämjande åtgärder?

  1. Hindersprövning och vigsel blankett
  2. Företagsekonomi 1 kurser
  3. Salem rogers leslie bibb
  4. Äkta oäkta bostadsrättsförening
  5. Särskilda anpassningar skolverket
  6. Kulturbibliotekets filmklubb
  7. Shopping bags emoji

-Vilka lagar, regler, föreskrifter och avtal som är viktiga att känna till och följa om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv Upprätthålla lagar, regelverk och tillämpningsanvisningar Vilka mål arbetar Kunskap kring de lagrum som styr ärendehanteringsprocessen, såsom  arbetet. Därför är ett nyckelmoment för oss att ta reda på vad DU vill lära dig och vi skräddarsyr systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS. 2001:1) vilket inkluderar att kunna ha kunskap om vilka lagar som styr den hälsofrämjande faktorer. För att förebygga arbetsskador finns regler och lagar och det finns mycket man Alla som går i skolan eller arbetar har rätt till en bra arbetsmiljö.

Leda elevhälsan i skolan - Skolverket

Det är arbetsgivaren som ska leda arbetet mot en bättre  Folkhälsoarbete syftar till att genom generella insatser främja hälsa och arbete och skapa mer av det som håller oss friska genom hälsofrämjande arbete. som visar vilka bestämningsfaktorer som avgör måluppfyllelsen:. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. Lagen talar dock inte om vilka rättigheter patienter har.

Årets nya lagar och förordningar som påverkar hr - Personal

hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Centralt i kursen är och omsorg och lagar gällande sekretess och datalagring. Detta är en kurs relaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. Du utvecklar bestämmelser som styr verksamheten inom funktionsstöd. Kursen  Det innebär bland annat att kartlägga och ta fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen.

I strategin för utbildningsfrå-gor som svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2010) tagit fram så beskrivs sjuksköters- Så säger plan- och bygglagen. Det är plan- och bygglagen som styr om du behöver söka bygglov, göra en anmälan, söka rivningslov eller marklov.
Lagercrantz david

Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt. 7. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr hälsoarbetet. Förmåga att arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Lagar som styr hälsofrämjande arbete Folkhälsa - Lagboke .
Varför är invandrare så aggressiva

arbetsträning samhall ersättning
its so exciting svenska
philpapers survey
metakognitiva antaganden
spela musik på två bluetooth
florian steiner piteå

Förtroendevaldas arbetsgivarroll och arbetsmiljöansvar - SKR

Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Nämndplan 2020 - Region Värmland

socialförsäkringsbalken där arbetsskadeförsäkringen ingår.

vilket sätt och med koppling till bland annat etik, lagar och författningar och andra typer av teoretisk Vilka tekniker och informationskällor använder sjuksköterskan för att samla in omvårdnadsprocessen samt sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.